Het Jaarverslag van EvTA over 2021 vertelt over de teleurstelling dat uitzendingen in dit jaar niet mogelijk waren. In 2022 worden ze wel hervat naar verwachting. In corona tijd is overwogen meer te gaan inzetten op online- cursussen. Die bieden evenwel niet de voordelen van persoonlijk contact met studenten en het mee terugnemen van ervaringen die docenten opdoen. Samenwerking met verwante organisaties en kerken die contact onderhouden met kerkverbanden in onze doelgebieden wordt verder vormgegeven. Ook zullen de behoefte van kerkelijke en theologische opleidingen langs deze weg verder in kaart worden gebracht.

Omdat in het verslagjaar geen concrete uitzendingen konden plaatsvinden is er ook geen speciaal beroep op kerken en donateurs gedaan. Het bestuur vertrouwt erop dat de benodigde middelen voor nieuwe uitzendingen die in 2022 verwacht worden, bijeengebracht kunnen worden. Van de deputaten zending van de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland is een grote bijdrage ontvangen, die bestemd is voor uitzendingen naar de Faculté de Théologie Evangélique (FATEB) in Bangui. Deze zijn inmiddels hervat.  Bestaande contacten worden gebruikt om de actuele behoefte aan gastlessen te inventariseren en zo goed mogelijk in te spelen op de mogelijkheden die zich in verschillende landen voordoen. Met De Verre Naasten en andere organisaties wordt contact onderhouden om de studenten en docenten in Azië en Afrika zo goed mogelijk steun te geven bij hun ingewikkelde taak om gemeenten toe te rusten in een onstabiele tijd.   

U kunt het werk ondersteunen door een gift of een collecte te bestemmen voor st. EvTA. EvTA heeft een ANBI-status. Rekeningnummer NL46 RABO 0330 3037 24, t.n.v. St. EvTA, Breukelen.